Csatlakozás az egyesülethez

A társasághoz való csatlakozásnál minden esetben feltétel, hogy az FHDC elnöksége a belépéséről pozitívan döntsön, ugyanis jogában áll a csatlakozási kérelmet elutasítani. Minden Tagra vonatkozó elvárt és szükséges követelmény, hogy az FHDC szellemiségével, tevékenységével, értékeivel és céljaival egyetértsen. Minden Tag a szervezett keretek között, a tőle elvárható aktivitással kell tevékenykedjen, az FHDC céljait magatartásával vagy hosszabb ideje tartó passzivitásával nem veszélyeztetheti. Kérünk mindenkit, hogy a csatlakozás előtt az FHDC Alapszabályának ide vonatkozó részét, amiben részletes információt van a Tagok jogairól és kötelezettségeiről.

A tagság tagdíjhoz kötött!

Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíjat a tag havi rendszerességgel, vagy választása szerint, évente január 31-ig a tárgyévre előre egy összegben fizeti meg az egyesület házipénztárába, vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján. Az évközben belépő tag az év hátralévő időszakára köteles megfizetni a tagdíjat egy összegben az év hátralévő részére, vagy havonta.

A tagdíj összege havi 4.000.- (négyezer) forint. {18 év alatt: havi 2.000.- (kettőezer) forint}

Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

Az egyesület tagja jogosult:

  • az egyesület tevékenységében részt venni
  • az egyesület szolgáltatásait igénybe venni
  • a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni
  • az egyesület irataiba betekintetni
  • arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

A csatlakozás módja

Személyesen: a csatlakozási szándékot előzetesen e-mailben kell jelezni az info@fhdc.hu címen, a tárgymezőben a „Csatlakozási kérelem” kell szerepeljen. A személyes csatlakozás további lehetőségeiről, e-mailben adunk tájékoztatás.

Online: az FHDC-hez való online történő csatlakozásához, ki kell tölteni az alábbi űrlapot és a “Jelentkezés elküldése” gombra kattintva, el kell küldeni a jelentkezési szándékot. A tagság elfogadásáról vagy elutasításáról e-mailben értesítjük a jelentkezőt. A nyilatkozat hibás kitöltéséből adód problémákért felelősséget nem vállal az egyesület. Az adatkezelési alapelveinket az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza. A jelentkezési szándék beérkezte után a csatlakozás menetéről e-mailben adunk tájékoztatást!

Kérjük, hogy a Település, Utca házszám, Irányítószám formátumot használd.
A jelentkezésről visszaigazolást fogunk küldeni, ezért használatban lévő e-mail címet adj meg.

Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Alsó Szabadhegyi út 73.
Klubhelyiség: Nagykanizsa, Csengery utca 21. (a Draskovics Gravó-Stúdió helyén)

Központi email: info@fhdc.hu
Honlap: www.fhdc.hu
Facebook oldal: @fhdcnk

Adószám:
 19100988-1-20
Bírósági nyilvántartási szám: 20-02-0002963
Bankszámlaszám: Raiffeisen BANK 12088007-01672528-00100008

Adatvédelmi tájékoztató!